Bilgi Güvenliği Politikası

Anadolu Isuzu, kurumsal bilgiyi değerli bir varlık olarak kabul eder. Faaliyetler sırasında kullanılan, Anadolu Isuzu’ya ve/veya iş paydaşlarımıza ait her türlü kurumsal bilgi ve bilginin bulunduğu ortam, işimiz ve sorumluluklarımız açısından kritik önem taşır ve uygun şekilde güvenliğinin sağlanması gerekir.

Güvenlik kavramı, gizlilik (bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesinin engellenmesi), bütünlük (tam, doğru, yetkisiz olarak değiştirilmemiş) ve kullanılabilirlik (gerektiğinde kullanıma hazır olması) olarak 3 bileşenden oluşur ve bu ana bileşenlerden herhangi birinde oluşabilecek bir güvenlik zafiyeti Anadolu Isuzu’nun iş faaliyetlerinin bütünlüğü ve itibarı üzerinde ciddi bir etkiye neden olabilir.

Bu politika, kurumsal bilgilerin, bilgi sistemlerinin, süreçlerin ve uygulamaların gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak, sürdürmek ve yönetmek amacıyla hazırlanmıştır. Anadolu Isuzu bilgi varlıklarını kullanmakta olan tüm çalışanlar ve iş paydaşları bu politikanın kapsamındadır. Görev ve pozisyonu ne olursa olsun, tüm Anadolu Isuzu çalışanları ve tedarikçileri, ilgili yasal düzenlemeler, politikalar, prosedürler, yönetmelikler, Anadolu Isuzu çalışma ilkeleri ve sözleşmelerde belirtilen güvenlik ilkelerine uymak, riskleri sınırlandırmak ve kabul görmüş iyi uygulamalar çerçevesinde çalışmak zorundadır.

Her birimin yöneticisi kendi sorumluluk alanında, Bilgi Güvenliği Politikası’na uyumun sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve faaliyetleri gözetlemekten birinci derece sorumludur.

Anadolu Isuzu, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile kendisinin ve paydaşlarının bilgi ve bilgi varlıklarını korumayı hedefler. Anadolu Isuzu Yönetimi, bu hedefine ulaşmak amacıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.

Bilgi güvenliği ile ilgili politikaların ihlali ve risklere karşı ihtiyaç duyulan kontrollerin uygulanmaması Anadolu Isuzu’nun maddi ve manevi zarar görmesine sebep olabilir. Bu nedenle gözetim, denetim ve/veya ihbar sonucu tespit edilen bilgi güvenliği ve/veya ilgili politika ihlalleri adli ve cezai yasal işlemler başlatılmasına varıncaya kadar gidebilecek şirket içi disiplin cezalarının uygulanmasına yol açabilir.

“Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin, ISO 27001 standardına uygun olarak işletilmesi, itibarımızın korunması ve işimizdeki başarının sürekliliğini sağlayacaktır. Tüm Anadolu Isuzu çalışanlarının bilgi güvenliği hususunda dikkati ve desteği için teşekkür ederim.”

Genel Müdür

TUĞRUL ARIKAN