Çevre

Anadolu Isuzu'nun hedefi çevre ve enerji performansını sürekli geliştirmektir.

Anadolu Isuzu, uygulamakta olduğu Çevre Politikası kapsamında; üretim faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre performanslarını sürekli geliştirmeyi, kaynakların doğal dengelerini bozmadan, gerekli mevzuat yükümlülüklerine ve ilgili tarafların beklentilerine uyum göstererek, çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi, çevre yönetim sistemini sürdürülebilir bir yaklaşımla oluşturmayı ve bu amaçlar doğrultusunda çevrenin sürekli korunmasını öngörmektedir.

Çevre

Anadolu Isuzu da Çevre Yönetimi

Anadolu Isuzu, bu doğrultuda iklim değişikliği ve doğal kaynakların tüketilmesi konularında, iç ve dış bağlamların dikkate alındığı çeşitli projeleri hayata geçirmektedir.

Anadolu Isuzu, üretim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerinin çevre performansını sürekli iyileştirmek, çevresel etkilerini doğal dengeyi bozmayacak şekilde en aza indirmek için yenilikçi ve sürdürülebilir projeler geliştirmektedir.

Şirket’in temel hedeflerinden biri, faaliyetlerden kaynaklanabilecek emisyonlar, su kirliliği, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların çevresel etkilerinin kaynağında azaltılmasıdır. Anadolu Isuzu, bu bağlamda azaltıcı önlemler almak adına teknolojiyi yakından takip etmekte, proseslerle uyumlu çevre dostu teknolojileri üretim süreçlerine entegre etmektedir.

Ürün yaşam döngüsü boyunca oluşan çevresel etki alanlarını çevre politikasının temeli olarak gören Anadolu Isuzu, üretim faaliyetlerinin tüm aşamalarında çevresel ayak izini sürekli ölçümlemeye ve azaltmaya odaklıdır.

Türkiye ve Avrupa’da yayınlanan çevresel mevzuatları yakından takip eden Anadolu Isuzu’nun fabrikasında ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı çerçevesinde yapılandırılmış Çevre Yönetim Sistemi bulunmaktadır. Şirket faaliyetlerinin ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı’na uyumu bağımsız periyodik dış denetimlerle izlenmekte ve doğrulanmaktadır.

Anadolu Isuzu’da çevre yönetimine dair stratejik kararlar Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır. Alınan kararlar, Anadolu Isuzu Genel Müdürü’nün kılavuzluğunda üst yönetim ve ilgili birimler tarafından hayata geçirilmektedir.

Çevre yönetim uygulamaları aynı zamanda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimlerine de tabidir.

Anadolu Isuzu’nun 2018 yılı Çevre Performansından Satırbaşları

Toplam enerji tüketimi

72.327 Gj

Enerji Verimliliği Projeleriyle Sağlanan Tasarruf (Gj)

3.085 Gj

Üretilen Araç Başına Sera Bazı Emisyonu (kg Co2e/araç)

550

Toplam UOB Emisyonu (ton)

11,81

Üretilen Araç Başına Su Tüketimi

10

Çalışanlara Sunulan Çevre Eğitimleri - Katılım (kişi sayısı)

715

Çevresel Uyumsuzluk Cezası

0

Çevresel Etki Şikayetleri

0

UOB salımında %19 iyileştirme

Anadolu Isuzu, üretim faaliyetleri kapsamında atmosfere salınan uçucu organik bileşik madde (VOC) salımını sürekli takip etmekte ve kontrol altında tutmaktadır. Şirket, kümülatif VOC değerlerini yıllık olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlamakta ve bu değerlerin azaltılmasına yönelik kısa ve orta vadeli projeler tasarlamaktadır. Yapılan çalışmalar ile 2018 VOC değerlerinde bir önceki yıla göre %19 oranında iyileştirme gerçekleştirilmiştir. Anadolu Isuzu, VOC limitlerini Avrupa Birliği iklim değişikliği çalışmaları kapsamında daha düşük düzeye çekmeyi hedeflemektedir. Şirket, yeni yasal limitlere geçiş için kapsamlı çalışmalarına 2018 yılında devam etmiştir.

2018 sera gazı emisyon değerleri hesaplaması tamamlanmıştır.

Anadolu Isuzu, Şekerpınar üretim yerleşkesinin enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya odaklıdır. Şirket, bu kapsamda süreçlerinin ve ürünlerinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Anadolu Isuzu’nun üretim tesisi 2018 yılında, mevcut proses ve enerji tüketim verileri ışığında, düşük emisyonlu tesis statüsünde yer almaya devam etmiştir. Sera gazı azaltma çalışmalarında, enerji verimliliği projeleriyle paralel bir seyir izlenmektedir.

Araç başına su tüketimi %12 oranında azalmıştır.

Anadolu Isuzu, proseslerindeki su tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Gerçekleştirilen projeler sonucunda araç başına tüketilen su miktarında, son iki yıllık verilerin aritmetik ortalamasına göre %12 oranında bir iyileştirme sağlanmıştır.

Anadolu Isuzu, işletme genelinde bölüm bazlı su tüketiminin takibine imkân sunacak Online Su İzleme Sistemi kurulumunu 2018 yılında devreye almıştır. Bu kapsamda bölüm bazlı spesifik projelerin oluşturulması planlanmaktadır.

Atık su arıtma tesisine giren su miktarında düşüş olmuştur.

Anadolu Isuzu fabrikasının kuruluşundan bu yana faaliyette olan arıtma tesisinde, endüstriyel ve evsel olmak üzere iki farklı atık su arıtma sistemi yer almaktadır. Endüstriyel atık sularının arıtımı, kimyasal arıtmaya dayanan sürekli arıtma tesisinde yapılmaktadır.

İçselleştirilen teknolojik ve çevre dostu uygulamalar sayesinde, Anadolu Isuzu atık su arıtma tesisi çıkış kirletici değerleri Türkiye’de geçerli mevzuat limit değerlerinin çok altında seyretmektedir. 2018 yılında, su tüketiminde hayata geçirilen iyileştirme projeleri sonucunda atık su arıtma tesisine giren su miktarında düşüş ve arıtma kimyasal sarfiyatında azalma sağlanmıştır.

Araç başına atık oluşumunda %30 iyileştirme sağlanmıştır.

Anadolu Isuzu, atık azaltma çalışmalarına işletmesindeki farklı bölümleri dahil etmek amacıyla, bölüm bazlı atık envanter yönetim sistemi uygulamaktadır. Bu kapsamda üretim bölümlerinde, hat bazlı atık sorumluları uygulamasına devam edilmiş; her bölümün kendi prosesinden kaynaklanan atıkların azaltılmasına yönelik projeler hayata geçirilmiştir.

Atık azaltma projelerinin işletme içerisinde yaygınlaştırılması, araç başı atık miktarının azaltılmasına pozitif yönde etki etmeye devam etmiştir. Kamyon ve Otobüs Boyahane ile Otobüs Ana Montaj hatlarında gerçekleştirilen atık azaltma projeleri, Anadolu Isuzu Çevre Ödüllerine layık görülmüştür. Ayrıca hayata geçirilen çevre projeleri, Anadolu Grubu Bi-Fikir ön değerlendirme sunumlarında 3.’lük ödülü kazanmıştır. Anadolu Isuzu, araç başına oluşan spesifik atık tüketiminde, son iki yıl verilerine göre %30 oranında bir iyileştirme gerçekleştirmiştir.