Anadolu Isuzu ve Çevre

Anadolu Isuzu, çevrenin sürekli korunması hedefi kapsamında, üretim faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre performanslarını sürekli geliştirmeyi amaçlamaktadır. Anadolu Isuzu, bu hedeften yola çıkarak iklim değişikliği ve doğal kaynakların tüketilmesi konularında, iç ve dış bağlamların dikkate alındığı çeşitli projeleri hayata geçirmektedir.

Anadolu Isuzu ve Çevre 02
Anadolu Isuzu ve Çevre 03

VOC Salınımında %19 İyileştirme Gerçekleştirilmiştir

Anadolu Isuzu, üretim faaliyetleri kapsamında atmosfere salınan uçucu organik bileşik madde (VOC) salımını sürekli takip etmekte ve kontrol altında tutmaktadır. Şirket, kümülatif VOC değerlerini yıllık olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlamakta ve bu değerlerin azaltılmasına yönelik kısa ve orta vadeli projeler tasarlamaktadır. 2018 yılında kimyasal ürün kullanımlarında iyileştirmeler yapılmış, solvent tüketim miktarları takip sistemi ile kontrol altına alınmıştır. Kamyon ve otobüs gruplarında boya prosesinde ürün kullanım optimizasyonu sağlanmış, VOC salımı ve kimyasal tüketimine önemli katkıda bulunulmuştur.

Yapılan bu çalışmalar ile 2018 VOC değerlerinde bir önceki yıla göre %19 oranında iyileştirme gerçekleştirilmiştir. Anadolu Isuzu, VOC limitlerini Avrupa Birliği iklim değişikliği çalışmaları kapsamında daha düşük düzeye çekmeyi hedeflemektedir. Şirket, yeni yasal limitlere geçiş için kapsamlı çalışmalarına 2018 yılında devam etmiştir.

2018 Sera Gazı Emisyon Değerleri Hesaplaması Tamamlanmıştır

Anadolu Isuzu, Şekerpınar üretim yerleşkesinin enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya odaklanmıştır. Şirket, bu kapsamda süreçlerinin ve ürünlerinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Anadolu Isuzu’nun üretim tesisi 2018 yılında, mevcut proses ve enerji tüketim verileri ışığında, düşük emisyonlu tesis statüsünde yer almaya devam etmiştir. Sera gazı azaltma çalışmalarında, enerji verimliliği projeleriyle paralel bir seyir izlenmektedir.

Araç Başına Su Tüketimi %12 Oranında Azalmıştır

İklim değişikliği ve küresel ısınma gibi çevresel olumsuzluklar, kullanılabilir su kaynaklarına erişimi her geçen dönem zorlaştırmaktadır. Gelecek dönemlerde diğer tüm kaynaklardan daha fazla önem kazanacak olan su kaynaklarının sürdürülebilirliğini hedefleyen Anadolu Isuzu, proseslerindeki su tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Bahçe sulama sistemindeki otomasyon çalışmaları ve proses banyo değişimlerinde hayata geçirilen iyileştirme projeleri, su tüketiminin azaltılmasında olumlu sonuçlar ortaya koymuştur. Gerçekleştirilen bu çalışmalar ile araç başına tüketilen su miktarında, son iki yıllık verilerin aritmetik ortalamasına göre %12 oranında bir iyileştirme sağlanmıştır.

Anadolu Isuzu, işletme genelinde bölüm bazlı su tüketiminin takibine imkan sunacak Online Su İzleme Sistemi kurulumunu 2018 yılında devreye almıştır. Bu kapsamda bölüm bazlı spesifik projelerin oluşturulması planlanmaktadır.

Atıksu Arıtma Tesisine Giren Su Miktarında Düşüş Olmuştur

Anadolu Isuzu fabrikasının kuruluşundan bu yana faaliyette olan arıtma tesisinde, endüstriyel ve evsel olmak üzere iki farklı atıksu arıtma sistemi yer almaktadır. Endüstriyel atıksularının arıtımı, kimyasal arıtmaya dayanan sürekli arıtma tesisinde yapılmaktadır.

Kimyasal (sürekli) arıtmaya 3 ayrı kaynaktan (asit-alkali atıksular hattı, endüstriyel yağlısular hattı, boyahane atıksu hattı) atıksu gelmektedir. Atıksu arıtma tesisi deşarj suyu kalitesi Türkiye’de geçerli Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında endüstriyel atıksu kaynakları için belirlenen atıksu deşarj standartlarına uygundur. Kirlilik parametreleri kontrolü, tesis içerisinde bulunan laboratuvarda günlük analizlerle izlenmektedir.

İçselleştirilen teknolojik ve çevre dostu uygulamalar sayesinde, Anadolu Isuzu atıksu arıtma tesisi çıkış kirletici değerleri Türkiye’de geçerli mevzuat limit değerlerinin çok altında seyretmektedir. 2018 yılında, su tüketiminde hayata geçirilen iyileştirme projeleri sonucunda atıksu arıtma tesisine giren su miktarında düşüş ve arıtma kimyasal sarfiyatında azalma sağlanmıştır.

Araç Başına Atık Oluşumunda %30 İyileştirme Sağlanmıştır

Anadolu Isuzu, atık azaltma çalışmalarına işletmesindeki farklı bölümleri dahil etmek amacıyla, bölüm bazlı atık envanter yönetim sistemi uygulamaktadır. Bu kapsamda üretim bölümlerinde, hat bazlı atık sorumluları uygulamasına devam edilmiş; her bölümün kendi prosesinden kaynaklanan atıkların azaltılmasına yönelik projeler hayata geçirilmiştir.

Atık azaltma projelerinin işletme içerisinde yaygınlaştırılması, araç başı atık miktarının azaltılmasına pozitif yönde etki etmeye devam etmiştir. Kamyon ve Otobüs Boyahane ile Otobüs Ana Montaj hatlarında gerçekleştirilen atık azaltma projeleri, Anadolu Isuzu Çevre Ödüllerine layık görülmüştür. Ayrıca hayata geçirilen çevre projeleri, Anadolu Grubu Bi-Fikir ön değerlendirme sunumlarında 3.’lük ödülü kazanmıştır. Anadolu Isuzu, araç başına oluşan spefisik atık tüketiminde, son iki yıl verilerine göre %30 oranında bir iyileştirme gerçekleştirmiştir.